Home » AKnowledge » โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร

โครงการค่ายฝึกอบรมเกษตรกร

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน เกษตรกรทำการเกษตรด้วยวิธีการที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์ ทำการเกษตรโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผลผลิตตกต่ำ ทรัพยากรดินและน้ำถูกทำลายและเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรประสบภาวะการขาดทุน มีหนี้สินล้นพ้นตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีและมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างยิ่ง ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายเพื่อหาแนวทางที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง จึงถูกถ่ายทอดสู่พสกนิกร ชาวไทยทั้งมวล โดยมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่ทำให้ เศรษฐกิจพอเพียง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งงานศิลปาชีพ ก็เป็นแรงผลักดันอีกทางหนึ่งที่ทำให้พสกนิกรของพระองค์มีวิถีชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้

จากปัญหาของเกษตรกรข้างต้นทำให้เกษตรกร,ลูก,หลานต่างพากันละทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมืองไม่ให้ความสนใจในอาชีพของบรรพบุรุษ ทั้งที่ เกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น หากมีความพอเพียง และเกษตรกรรมยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการผู้สืบทอดอีกด้วย

ในการนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อการมีภูมิคุ้มกันและปรับระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน พร้าอมรับสถานการณ์ในเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยให้มีแนวความคิดที่จักต้องพึ่งพาตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับการพัฒนา ชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและถาวรตลอดไป

แนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่ดียิ่งแนวทางหนึ่งที่จักช่วยให้เยาวชนทั้งหลายได้ตระหนักถึง การพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ซึ่งรับผิดชอบการสาธิตแนวพระราชดำริฯ ดังกล่าว และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทรัพยากรที่ดีให้แก่ประเทศชาติจึงได้ดำเนินการตามแนวความคิดข้างต้นด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้โดยการเปิดโครงการสำหรับการศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ฯ สำหรับน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

3. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

 

การดำเนินงาน

การฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมใน 2 แบบ คือ แบบ 3 วัน 2 คืน และ แบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีตารางการฝึกอบรมดังนี้.-

1. การฝึกอบรมแบบ  3  วัน  2  คืน

เวลา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง

0830-0900

การรายงานตัวและเปิดการฝึกอบรม  

0900 – 1000

ปฐมนิเทศ , ละลายพฤติกรรม  

1000 – 1100

ชมวิดิทัศน์ , บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

1100 – 1200

บรรยายภาพรวมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

1200 – 1300

รับประทานอาหาร

1300 – 1400

ศึกษาเรียนรู้งานศิลปาชีพ

1400 – 1600

ศึกษาเรียนรู้ฐานหมูหลุม

1600 – 1700

ศึกษาเรียนรู้ฐานอิฐบล็อกประสาน

1700 – 1800

ภารกิจส่วนตัว

1800

เคารพธงชาติ

1800 – 1900

รับประทานอาหาร  

1900 – 2100

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2100

สวดมนต์/นอน

วันที่ สอง

 0600 – 0700

ตื่นนอน / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

 0700 – 0800

รับประทานอาหาร

0800

เคารพธงชาติ

 0800 – 0900

ศึกษาเรียนรู้การทำบัญชีฟาร์ม  

0900 – 1100

ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ / การประมง  

 1200 – 1300

รับประทานอาหาร  

 1300 – 1500

ศึกษาเรียนรู้ด้านพืช ผัก ไม้ผล

1500 – 1600

ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนาข้าว

1600 – 1700

เรียนรู้การเลี้ยงกบคอนโด

 1700 – 1800

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

 1800

เคารพธงชาติ

 1800 – 1900

รับประทานอาหาร

เวลา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

 1900 – 2100

เสวนาเวทีชาวบ้าน , ตอบปัญหาข้อซักถาม

 2100

สวดมนต์/นอน  

วันที่สาม

 0600 – 0700

ตื่นนอน / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

 0700 – 0800

รับประทานอาหาร

 0800 – 1000

ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดิน , น้ำ , ปุ๋ย , การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ,
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ , การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ

1000 – 1200

เรียนรู้ฐานการเพาะเห็ด

 1200 – 1300

รับประทานอาหาร

1300 – 1400

เรียนรู้ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

 1400 – 1500

สรุป และตอบปัญหาข้อขัดข้อง

1500 – 1600

ปิดการฝึกอบรม / เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

2. การฝึกอบรมแบบ  2  วัน  1  คืน

เวลา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

วันที่ หนึ่ง

0830 – 0900

รายงานตัวและเปิดการฝึกอบรม

0900 – 1000

ชมวีดิทัศน์ / บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

1000 – 1100

บรรยายภาพรวมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

1100 – 1200

ศึกษาเรียนรู้งานด้านบัญชีฟาร์ม

1200 – 1300

รับประทานอาหาร

1300 – 1400

ศึกษาเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ / ประมง

 

1500 – 1600

ศึกษาเรียนรู้พืช , ผัก , ไม้ผล , นาข้าว

 

1600 – 1700

ศึกษาเรียนรู้ฐานกบคอนโด

1700 – 1800

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

1800

เคารพธงชาติ

1800 – 1900

รับประทานอาหาร

1900 – 2100

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  / เสวนาเวทีชาวบ้าน

2100

สวดมนต์/นอน

วันที่สอง

 0600 – 0700

ตื่นนอน / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

เวลา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

 0700 – 0800

รับประทานอาหาร

0800

เคารพธงชาติ

 0800 – 1000

ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดิน , น้ำ , ปุ๋ย , การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ,
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ , การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ

1000 – 1200

ศึกษาเรียนรู้ฐานหมูหลุม

 1200 – 1300

รับประทานอาหาร

1300 – 1400

ศึกษาเรียนรู้ฐานการเพาะเห็ด  

1400 – 1500

ศึกษาเรียนรู้ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  

 1500 – 1530

สรุป และตอบปัญหาข้อขัดข้อง  

1530 – 1600

ปิดการฝึกอบรม / เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมาย หรือตามที่ความต้องการของกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม โดยการประสาน

งบประมาณ (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ)

– ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมแบบ 3 วัน 2 คืน อัตรา 420.- บาท/คน

– ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมแบบ 2 วัน 1 คืน อัตรา 280.- บาท/คน

การติดต่อประสานงาน

–     ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ หมู่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

–     หมายเลขโทรศัพท์  0 – 5329 – 9758  หมายเลขโทรสาร 0 – 5329 – 9855

–     www.northernstudy.org

–     E – mail : northernstudy@gmail.com

สิ่งอุปกรณ์ที่ผู้เข้าค่ายพักแรมต้องเตรียม

–     เครื่องนอน /ผ้าห่ม

–     เครื่องอาบน้ำ

–     ป้ายชื่อคล้องคอ

–     กางเกงขายาว

–     รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ

–     ยาและเวชภัณฑ์ประจำตัว

 

————————————————–

Comments (3)

  1. ไพโรจน์ พูดว่า:

    กิจกรรมฝึกอบรมแบบนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก มีอยู่ตรงไหนบ้างครับ แล้วติดต่อได้อย่างไง ผมสนใจจะไปอบรม แต่เชียงใหม่ไกลไปอ่ะ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

  2. สุวัฒน์ พูดว่า:

    อยากเข้าร่วมครับ จัดที่ไหนบ้างครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *