Home » เกี่ยวกับหน่วยงาน » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ฯ ภาคเหนือ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2544 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดอานิสงค์ถาวรและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงน้อมนำแนวพระราชดำริฯ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานศิลปาชีพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยังผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ซึ่งกิจกรรมของคู่สมรสคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการในลักษณะด้วยการเลี้ยงอาหารการให้อาชีพและการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราวตามห้วงเวลาจากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพ ทั้ง 4  ศูนย์ 4 ภาค โดยให้สร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ขึ้นเป็นแห่งแรกมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กองทัพบกเป็นผู้ดูแลมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานโดยมอบความรับผิดชอบให้กรมการสัตว์ทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน


ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และโครงการศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ  ภาคเหนือ ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบกเป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่า

1. กองทัพบกมีพื้นที่มาก

2. เมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงครามกำลังพลสามารถที่จะดูแลสถานที่นี้ไว้ได้

3. ที่สำคัญที่สุดคือ กองทัพเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีสูงพร้อมที่จะรักษาเพื่อเชิดชูพระบารมี

4. กองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะถ่ายทอดพระราชดำริทั้งหลายแก่ประชาชนทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพสำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

3. เพื่อการเสริมสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนทั่วทุกภูมิภาค

4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป

พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ


ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ มีพื้นที่ในการดำเนินการจำนวน 78 ไร่ และได้เชื่อมโยงใช้พื้นที่ของกรมการสัตว์ทหารบก(กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก) ในการดำเนินการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในทางด้านการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์และการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอีกจำนวน 41 ไร่ รวมพื้นที่ในการดำเนินการทั้งหมด 219 ไร่

รูปถ่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

รูปถ่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *