Home » เกี่ยวกับหน่วยงาน » วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

รูปวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ

และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ

……………………………….

“ยึดมั่นในปรัชญา , พัฒนาตามขั้นตอน , สอนให้พึ่งตนเอง”

ยึดมั่นในปรัชญา

ยึดมั่นในปรัชญา

ให้ยึดถือเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พัฒนาตามขั้นตอน

พัฒนาตามขั้นตอน

การดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

  1. 1.เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน หมายถึง ความ พอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภมาก และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  2. 2.เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า หมายถึง การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้ส่วนรวมได้รับผลประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน

สอนให้พึ่งตนเอง

สอนให้พึ่งตนเอง

เมื่อกลุ่มเป้าหมาย และเกษตรกรปฏิบัติและยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามขั้นตอนก็จะเกิดภูมิคุ้มกัน ทำให้ประสพผลสำเร็จ พึ่งพาตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและชุมชนให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนได้อย่างถาวร

ศูนย์การเรียนรู้

รูปถ่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ

รูปถ่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *