Home » การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

1. จัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ, งานศิลปาชีพ ฯ  และการสาธิตงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่

2. การดำเนินการ  เผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ โดยจัดการศึกษาเรียนรู้ดังนี้.-

2.1 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริฯนิทรรศการและปรัชญาของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

2.2 ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ คือ

–  ฐานนาข้าว ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติขั้นตอนและกรรมวิธีในการปลูกข้าว การปรนนิบัติบำรุง การดูแลรักษา ทดลองปฏิบัติการทำนาแบบล้านนา

–  ฐานพืชผักไม้ผล ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องการขยายพันธุ์พืชการดูแลรักษาการบำรุงและอื่น ๆ

–  ฐานการเลี้ยงสัตว์ ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์ การปรนนิบัติบำรุง การดูแลรักษา และการตลาด อาทิเช่น สุกร, เป็ด, หมู, การเลี้ยงปลา, กบ, ไก่ไข่โอเมก้า–3,แกะ,วัวและประเภทสัตว์น้ำเป็นต้น

–  ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนโดยแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านระบบชีวมวล กรรมวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพ พลังงานลม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย และอื่นๆ    

–  ฐานดิน น้ำ ปุ๋ย ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง เป็นต้น

–  ฐานการเลี้ยงหมูหลุม ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงหมูในบ่อดิน(หลุม) การกำจัดกลิ่นแมลงวันและมลภาวะตลอดจนกรรมวิธีและขั้นตอนในการเลี้ยง อาหารเสริม การผลิตปุ๋ยหมักที่ได้จากการเลี้ยงหมู การทำน้ำหมักชนิดต่างๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลากหลาย  

–  ฐานการเลี้ยงกบในห่วงยาง (กบคอนโด)/การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกบในห่วงยางรถยนต์ ในขวดพลาสติก กรรมวิธีการเลี้ยงทุกขั้นตอน ลดต้นทุนการผลิต สามารถดำเนินการได้ในทุกระดับ

–  ฐานการเพาะเห็ด ศึกษาเรียนรู้และกรรมวิธีการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ การเขี่ยเชื้อและอื่น ๆ

–  ฐานบัญชีฟาร์ม ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนด้วยตนเอง

 ฐานการกำจัดศัตรูพืชโดยชีวะวิธี ศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตและการกำจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติตัวห้ำ

–  ฐานอิฐบล็อกประสาน ศึกษาและเรียนรู้กรรมวิธีการทำอิฐบล็อกประสาน

2.3 ด้านงานศิลปาชีพ

– งานสาธิตการทอผ้า – งานสาธิตการจักสาน

– งานสาธิตการปั้นดินเผา – งานสาธิตแกะสลัก

– งานการทำกระดาษสา

ด้านการฝึกอบรม

รูปแบบการศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรม

รูปแบบที่ 1 การศึกษาเรียนรู้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง (ไม่มีการปฏิบัติ)

รูปแบบที่ 2 การศึกษาเรียนรู้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 4–8 ชั่วโมง (มีการฝึกปฏิบัติ)

รูปแบบที่ 3 การฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตร ใช้ระยะเวลา 1 วัน

รูปแบบที่ 4 การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

รูปแบบที่ 5 การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

รูปแบบที่ 6 การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระยะเวลา 1 วัน

การท่องเที่ยว ประกอบด้วย การศึกษาแนวพระราชดำริฯและเที่ยวชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ การร่วมกิจกรรมพื้นบ้านล้านนา  การไถนาดำนา การแสดงสุนัข การแสดงควายแสนรู้ร่วมและประกอบกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปาชีพหลากหลายชนิดตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

การให้บริการในการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ห้องอบรมประชุม,สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของหน่วยงานและของกลุ่ม,การใช้สถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมทุกประเภท งานเลี้ยงขันโตก การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การปล่อยโคมลอยและกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

ตารางและกำหนดการฝึก

    ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ได้กำหนดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้แบบเข้าค่าย พักแรม ทั้งนี้เพื่อน้อมนำและถ่ายทอดแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเป้าหมายนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันในตัว ซึ่งการดำเนินการตามตารางการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมได้

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ภาคเหนือ

   ผลจากการดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปแล้วหน่วยยังได้มีการขยายผลติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้เป็นกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ เชียงใหม่,เชียงราย,ลำพูน,ลำปาง, แพร่,พะเยา,แม่ฮ่องสอน,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์และสุโขทัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมเครือข่ายดังนี้.-

1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม

2. กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ (คอนโด)

3. กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา

4. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด

5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่

6. กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

7. กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ(คอนโด) นางคำมา วงษ์สุวรรณ 141/1 ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม นายนิรันดร์ อินทะสุข 28 ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษและปลูกพืชผักอินทรีย์ นายนเรศ คำอ่อน บ้านกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เกษตรกรเพาะเห็ด นางเรียม มีโส 19 ม.7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ(คอนโด) ควบคู่กับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เทศบาลหนองล่อง จ.ลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *