พระราชดำรัสข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ


ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

21 มีนาคม, 2017 0

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ในส่วนของค่ายมานะธรรมสัมพันธ์ ได้ตอนรับคณะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กิจกรรมการดำเนินการเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นในเรื่อง การช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ ความรักความสามัคคี การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และงานศิลปาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ยังได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ไปช่วยเหลือชุมชน วัด ที่อยู่รอบๆศูนย์ด้วย

งานพัฒนาหน่วย ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

งานพัฒนาหน่วย ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

21 มีนาคม, 2017 0

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือได้จัดกำลังพลพัฒนาในส่วนของงานศิลปาชีพฯ

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม, 2016 0

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย กิจกรรม Big Cleaning Day ของกำลังพล ศูนย์การเรียนรู้ฯภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๓ วัน